ف نقاشی مسروقه مریم مقدس و کودک اثر پینتوریکیو

نقاشی مسروقه ایتالیایی پس از سی سال دا شد

نقاشی معروف “مریم مقدس و کودک” اثر “پینتوریکیو” (Pinturicchio) ؛ نقاش معروف دوره نوزایی ایتالیا ، پ ۳۰ ا و گذش و و ا ا ز ز ز ز پ پ ا پ ا ا ا ز ز ا زپ او ز پپزپ اززپ ا ازو ا این نقاشی قرار است ، در گالری ملی اومبریا در شهر پروجا ، به نمایش گذاشته شود.

واحد محافظت از میراث فرهنگی پلیس ایتالیا ، این نقاشی ه در سال ۱۹۹۰ از یک منزل شخصی سرقت شده بود را ره را پادپا. این نقاشی قبل از عودت به صاحبان آن ، در پروجا زادگاه “پینتوریکیو” به نمایش گذاشته خواهد د.

дял