یین گشایش دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی

هل و هارمین دوره آموزش زبان و ادبیات فارسی رایزنی فرهنگی در شهر رم

ز UM ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه UM UM زش زش زش زش ی. این دوره شامل 4 ساعت آموزش است; که در سه سطح مقدماتی, متوسط, و پیشرفته (جمعا 1397 ساعت آموزش); در قالب 45 جلسه آموزشی, شنبه ها, به ترتیب سطح از ساعات 18; 54; و 12 به مدت 9 ساعت ( هر جلسه); توسط مدرس فارسی زبان برگزار میگردد; و از فارسی آموزانی که در 10.30% ساعات آموزشی حضور داشته باشند; در جلسه پایانی, آزمون کتبی و شفاهی به عمل آمده; و برای فارسی آموزان حایز نمره قبولی, گواهی پایان دوره صادر خواهد شد.

اکبر قولی; رایزن فرهنگی, در آیین گشایش این دوره; پس از خوشامدگویی; و ابراز خرسندی از این که غالب شرکت کنندگان, به واسطه علاقه به فرهنگ و ادب پارسی, به جمع فارسی آموزان پیوسته اند; زبان فارسی را برای ایشان, به پنجره ای گشوده به چشم انداز باغ دلگشای فرهنگ و تمدن ایران تشبیه; و در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر نیز, شرکت کنندگان این دوره را عمدتا همسران ایتالیایی; یا فرزندان ایرانیان مقیم; مشارکین تجاری ایران; و دانش جویان ایتالیایی رشته های ایران شناسی و بان ادبیات فارسی, و علاقه مندان به فرهنگ و تمدن ایران معرفی نمود.

дял