حضور یک رهبر ارکستر از ایران در جشنواره موسیقی ایتالیا

حسین پیشکار رهبر ارکستر فیلارمونیک ویتوریو کالمانتی

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا; آکادمی عالی موسیقی; و جشنواره موسیقی Piana дел Cavaliere. در جریان سومین دوره برگزاری این جشنواره, از ساعت 21 روز چهارشنبه 14 آگوست 2019 م (23 مردادماه 1398), استاد حسین پیشکار, ارکستر فیلارمونیک Vittorio Калмани را مهت ارای های ماره هشتاد ننه وهار Hyden Sch и Schumann دهر Configni-Rieti رهبری خواهد کرارد.

дял